BEAUTY VON EDELSHOF

 


 

ChocoChocoChocoChoco

 

Choco pedigree